Retired Breeding Female V1 Urma vom Mittelwest - Pedigree