Retired Breeing Female V Peyton vom Mittelwest - Progeny 5