Retired Breeing Female V1 Roxy vom Mittelwest - Progeny 5