Breeing Female V1 Coco vom Mittelwest - Progeny 61